Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Måndag 10. desember vart faktura for renovasjon og slam i Eid kommune sendt ut.

Kommunestyret i Eid kommune har i sak 061/18 gjort vedtak om at Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) skal ta over slamtømminga private tankar og kommunale anlegg frå og med 2018. Det er framleis Norva24 Vest AS (tidlegare Miljøservice) som utfører tømminga på oppdrag for NoMil. 

Det vert difor no sendt ute ein felles faktura for slam- og renovasjonsgebyr frå NoMil. Fakturaen gjeld slamgebyr for heile 2018 og renovasjonsgebyr for 2. halvår 2018. Frå og med 2019 vert slamgebyrert også fordelt over 2. terminar slik som renovasjonsgebyret.

Gebyra er lagt til etter lister frå Eid kommune, som også har fastsett gebyrsatsane. I Eid kommune fakturerer NoMil abonnentar knytt til private septiktankar og til det kommunale leidningsnettet med like gebyrsatsar. 

Store slamtankar på over 4,5 m3, og slamtømming utanom tømmeplan (ekstra/naudtømming) vert belasta abonnent etter eigne vedtekne satsar.

Vi gjer merksam på at dei som har registrert Avtalegiro trekk med beløpsgrense i banken sin, må sjekke om beløpsgrensa er for lav då slamgebyret kjem i tillegg til renovasjonsgebyret

Abonnentane som mottek giro i posten vil også få eit informasjonsskriv vedlagt. Skrivet finn de her.

Ei oversikt over gebyrsatsane finn de her.

Gjer vel å ta kontakt med Nomil dersom de har spørsmål til faktura.