Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Standardforskrift for renovasjon styrer Nomil sitt arbeid. Føreskrifta regulerer mellom anna kven som er omfatta av renovasjonsordningar og kva plikter Nomil har overfor abonnenten. I samband med komande endringar i kommunestrukturen, har ein revidert føreskrifta. Samt at ein har oppdatert denne med tanke på endringar i lovverk m.m. Føreskrifta er no sendt ut på høyring til kommunane. Høyringsfrist er sett til 7.august 2019. Kva endringar som er gjort, samt korleis ein går fram for å kome med uttale til høyringa står skildra i høyringsutkastet.

Her finn du heile høyringsutkastet