Asbest og eternitt

NoMil har mottak for mindre mengde asbesthaldig materiale, som t.d. eternitt, på alle gjenbruksstasjonane. Større mengder kan ein levere til NoMil sitt hovudanlegg i Eidsmona utanfor Sandane, etter avtale. Her finn du eit faktaark om korleis du pakkar og merkar asbest før levering.

Helsefare ved asbest
I Norge er det forbod mot bruk og handtering av asbest grunna helsefare, med unntak for renovering. Asbest er kreftframkallande, og kan føre til alvorleg sjukdom på lunger og luftvegar. Det finst ingen kur for asbestskadde luftvegar, og å unngå innanding av asbestfiber er einaste måte å beskytte seg på. Krava til innpakking og handtering er sett for å kunne verne om helsa til dei tilsette.  Ein rår alle privatpersonar til å late eit firma ta seg av sanering, riving, pakking og levering av asbest.

Kvar finn ein asbest?
Asbest førekjem i omlag 5000 ulike stoff, som i hovudsak har vore nytta til bygg og anlegg. Det best kjente produktet med asbest er eternitt. Andre kjente produkt med asbest, som er solgt under særskilte namn, er: internitt, pernitt, glasal og asbestolux.  Asbest førkjem t.d. også i: rørisolasjon, fugemasse, flammehammande tekstil, ventilasjonskanalar, lyddempande byggemateriale, fliser, branntepper, pakningar, avrettingsmasse, golvbelegg og isolasjon. I mange tilfeller vil også lekter eller anna som har vore dekka med asbesthaldig byggematerialer vere å rekne som asbesthaldig materiale, då desse også har asbestfiber.Det er den som produserer avfallet sitt ansvar at det vert handtert på rett måte.  

 

Varsling.
Levering skal vere varsla på førehand.
Nomil sitt sentralbord: 57 00 94 00

Pakking
Asbest som ikkje er pakka som skildra her, vert avvist.

  • Asbestholdig materiale skal stablast på pall. Pallen må vere av god kvalitet slik at den tåler lagring og gjenteken handtering med truck o.l.
  • Ferdig pakka pall skal maksimalt ha ei høgde på 1m, medrekna pallen. Det kan vere naudsynt å stroppe fast pakken til pallen.
  • Asbestholdig materiale skal vere pakka i 2 lag med plast med tjukkleik på minimum 0,16 mm, t.d. tjukk byggeplast. Plasten skal også dekke flata som ligg ned mot pallen. Eventuelle spikrar, hjørne eller andre kvasse objekt som kan rive hol i emballasjen skal bøyast bort eller særskilt beskyttast.
  • Alle skøyter og brettar skal vere teipa med sterk teip, slik at pakken er heilt tett
  • Emballasjen skal vere merka med: “Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.” Denne teksten er normalt trykt på teiprullane med asbestteip.
  • Om materialet du har ikkje let seg stable på pall, ta kontakt med oss for å få rettleiing om alternative løysingar.

Merking
Kvart kolli med asbesthaldig avfall skal merkast med namn og kontaktinformasjon på den som har levert. Dette gjeld også for levering frå hushald. For næringskundar skal også deklarasjonsnummer skrivast på kvart kolli.

Deklarasjon
Ved levering frå næring må utskrift av elektronisk deklarasjonsskjema leverast. Om verksemda di ikkje er kjend med regelverket for deklarering av farleg avfall finn du informasjon hos www.avfallsdeklarering.no Du kan også laste ned Nomil sin eigen informasjon om deklarering og levering av farleg avfall frå næringslivet

Maks mengde
Større mengder med asbest må leverast direkte på Nomil sitt hovudanlegg på Eidsmona, etter avtale.

Pris
Hushald kan etter avfallsforskriften § 11-10 vederlagsfri levere inntil  1000 kg farleg avfall pr år. Eventuelle overskytande kilo skal ein betale for, etter pris i gjeldande prisliste. Asbesthaldig avfall frå næring vert fakturert etter gjeldande prisliste. Sjå prisliste for Eidsmona (pris pr tonn) og gjenbruksstasjonane (pris pr kubikkmeter).