Fritidsrenovasjon

Kinn kommune har innført tvungen renovasjon for alle hytter og fritidsbustadar. For tidlegare Vågsøy kommune er dette ei ny ordning frå 2020. Medan det for tidlegare Flora kommune berre er ei endring i korleis ein fastsett gebyrsatsen. Kommunen har fastsett ein gradert gebyrskala, avhengig av standard og kor tilgjengeleg fritidsbustaden er. Les meir i føreskriftene som regulerer Nomil sitt arbeid.

  • Høg sats er 50% av eit standard gebyr.
  • Middels sats er 30% av standard gebyr.
  • Låg sats er 10% av standard gebyr.

For nærare informasjon – ta kontakt med NoMil.

Som del av føreskrifta, har ein vedteke at fritidsrenovasjon skal vere ei ordning der abbonenten sjølv tek med avfalelt sitt til eit returpunkt. I hyttecontainerane kan ein levere plastemballasje, papp/papir, våtorganisk avfall og restavfall. Hyttecontainerane har små innkast luker. Sekkar og større gjenstander må ein levere på gjenbruksstasjon. Større mengder avfall, metall, hageavfall, farleg avfall, ee-avall, avfall frå bygg mm. må ein også levere på gjenbruksstasjon.

Plassering av hyttekonteinarar:

Du finn kart som viser nøyaktig plassering, og der du kan hente køyrerute, på www.sortere.no. Velg “Vis leveringssteder i” og søk på Kinn kommune.

S

Barekstad/Hovden og Fanøy

Dei fastbuande har fått utdelt ein 140 l dunk, som skal brukast til restavfall og matavfall. Avfallet leggast i bereposar i dunken. Denne vert tømt med komprimatorbil annankvar veke, etter oppsett tømmekalender. Papir og papp samlast i utdelt papirsekk. Denne vert henta kvar 6.veke av lokal renovatør. Papirsekken vert henta på ein anna veke dag enn dunken vert tømt. Plastemballasje skal samlast i utdelt sekk merka med Nomil – plastemballasje. Denne vert henta saman med papirsekken. Glas- og metallemballasje leverer ein sjølv i konteiner på kaia.

Tømmekalender for Barekstad/Hovden finn du her.

Tømmekalender for Fanøy.

 

Færøy, Søre Nekkøy, Kinn og Nærøy

Då det er få fastbuande på Færøy, Søre Nekkøy, Kinn og Nærøy, vert det ikkje henteordning av avfallet frå kvar  husstand. Ein må sjølv levere avfallet i restavfallskontainer på kaia. Husstandane vil få redusert renovasjonsgebyr, og vil betale tilsvarande eit fritidsabonnement. Rabattordningar knytt til delinga av dunkar, kompostering m.m. vil ikkje gjelde for desse husstandane.

 

Skorpa

Då det er få fastbuande på Skorpa vert det ikkje henteordning av avfallet frå kvar husstand. Ein må sjølv levere avfallet i kontainerar på kaia. Det skal stå  ein kontainer for levering av restavfall, ein for levering av papir og plastemballasje, samt ein for glas- og metallemballasje. Sekkar til plastemballasje og sekkar til papp og papir, kan hentast på servicetorget til Kinn kommune i Florø. Hushalda vil få redusert renovasjonsgebyr, og vil betale tilsvarande eit fritidsabonnement. Rabattordningar knytt til delinga av dunkar, kompostering m.m. vil ikkje gjelde for desse husstandane.

 

Reksta/Rognaldsvåg

Dei fastbuande har fått utdelt to dunkar. Den utdelte 140 l-dunken skal brukast til restavfall og matavfall. Avfallet leggast i bereposar i dunken. Det er og delt ut ein større dunk. I denne legg ein papir og papp, laust utan poser eller liknande.  Plastemballasje leggast i sekk merka med Nomil – plastemballasje, og den skal få plass øvst i den store dunken. Restavfalllsdunken vert tømt annakvar veke med komprimatorbil, etter oppsett tømmekalender. Dunken for papir og papp vert tømt kvar 6. veke med komprimatorbil, etter oppsett tømmekalender. Glas- og metallemballasje leverast i konteiner på kaia.

Tømmekalender for Reksta/Rognaldsvåg finn du her.

 

Svanøy og Askrova

Tømmekalender for Svanøy/Askrova finn du her.