Øy-renovasjon

Renovasjonsordningane er tilpassa talet på fastbuande på øyene, rutetilbodet og andre forhold. Dette medfører at ulike øyar har ulike ordningar. Dei fastbuande finn informasjon under, om kva ordning som gjeld der dei bur.

Abbonentar som har fritidsabonnenment leverer avfallet sitt til returpunkt som restavfall, etter same ordning som gjeld i resten av Nomil-området.

Under finn du oversikt over renovasjonsordniga for dei ulike øyene.

Barekstad/Hovden og Fanøy

Dei fastbuande har fått utdelt ein 140 l dunk, som skal brukast til restavfall og matavfall. Avfallet leggast i bereposar i dunken. Denne vert tømt med komprimatorbil annankvar veke, etter oppsett tømmekalender. Papir og papp samlast i utdelt papirsekk. Denne vert henta kvar 6.veke av lokal renovatør. Papirsekken vert henta på ein anna veke dag enn dunken vert tømt. Plastemballasje skal samlast i utdelt sekk merka med Nomil – plastemballasje. Denne vert henta saman med papirsekken. Glas- og metallemballasje leverer ein sjølv i konteiner på kaia.

Tømmekalender 2. halvår 2021 Barekstad/Hovden

Tømmekalender 1. halvår 2022 Barekstad/Hovden

Tømmekalender 2. halvår 2021 Fanøy

Tømmekalender 1. halvår 2022 Fanøy

 

Færøy, Søre Nekkøy, Kinn og Nærøy

Då det er få fastbuande på Færøy, Søre Nekkøy, Kinn og Nærøy, vert det ikkje henteordning av avfallet frå kvar  husstand. Ein må sjølv levere avfallet i restavfallskontainer på kaia. Husstandane vil få redusert renovasjonsgebyr, og vil betale tilsvarande eit fritidsabonnement. Rabattordningar knytt til delinga av dunkar, kompostering m.m. vil ikkje gjelde for desse husstandane.

 

Skorpa

Då det er få fastbuande på Skorpa vert det ikkje henteordning av avfallet frå kvar husstand. Ein må sjølv levere avfallet i kontainerar på kaia. Det skal stå  ein kontainer for levering av restavfall, ein for levering av papir og plastemballasje, samt ein for glas- og metallemballasje. Sekkar til plastemballasje og sekkar til papp og papir, kan hentast på servicetorget til Kinn kommune i Florø. Hushalda vil få redusert renovasjonsgebyr, og vil betale tilsvarande eit fritidsabonnement. Rabattordningar knytt til delinga av dunkar, kompostering m.m. vil ikkje gjelde for desse husstandane.

 

Reksta/Rognaldsvåg

Dei fastbuande har fått utdelt to dunkar. Den utdelte 140 l-dunken skal brukast til restavfall og matavfall. Avfallet leggast i bereposar i dunken. Det er og delt ut ein større dunk. I denne legg ein papir og papp, laust utan poser eller liknande.  Plastemballasje leggast i sekk merka med Nomil – plastemballasje, og den skal få plass øvst i den store dunken. Restavfalllsdunken vert tømt annakvar veke med komprimatorbil, etter oppsett tømmekalender. Dunken for papir og papp vert tømt kvar 6. veke med komprimatorbil, etter oppsett tømmekalender. Glas- og metallemballasje leverast i konteiner på kaia.

Tømmekalender 2. halvår 2021 Reksta/Rognaldsvåg

Tømmekalender 1. halvår 2022 Reksta/Rognaldsvåg


Svanøy og Askrova

Dei fastbuande har fått utdelt to dunkar. Den utdelte 140 l-dunken skal brukast til restavfall og matavfall. Avfallet leggast i bereposar i dunken. Det er og delt ut ein større dunk. I denne legg ein papir og papp, laust utan poser eller liknande.  Plastemballasje leggast i sekk merka med Nomil – plastemballasje, og den skal få plass øvst i den store dunken. Restavfalllsdunken vert tømt annakvar veke med komprimatorbil, etter oppsett tømmekalender. Dunken for papir og papp vert tømt kvar 6. veke med komprimatorbil, etter oppsett tømmekalender. Glas- og metallemballasje leverast i konteiner på kaia.

Tømmekalender 2. halvår 2021 Svanøy

Tømmekalender 1. halvår 2022 Svanøy

Tømmekalender 2. halvår 2021 Askrova

Tømmekalender 1. halvår 2022 Askrova