Næringsprisar på gjenbruksstasjonen

Prisar frå 01.01.2021

All levering på gjenbruksstasjonane frå næring skjer mot betaling.

Levering på sentralmottaket Eidsmona, Sandane, vert prisa etter vekt – les meir under.

Pris eks.mva.

Personbil (inntil 1m3):  175,-
Tilhengar (1-2 m3):  355,-
Tilhengar (2-4m3):  530,-
Tilhengar (4-6m3):  706,-
Varebil (1-2 m3):  355,-
Varebil (2-4m3):  530,-
Varebil (4-6m3): 706,-

Over 6 m3 berre etter avtale.

Farleg avfall:

Farleg avfall som t.d. plantevernsmiddel, spillolje, batterier, lysrør og l,-øysemiddel, vert faktuert i etterkant basert på talet på leverte kilo. Prisane er veldig variable på dei ulike typane farleg avfall. 

Frå 1.mai 2016 må ein ha med utskrift av deklarasjon frå www.avfallsdeklarering.no for å levere farleg avfall frå næringsverksemd. Eventuelt kan ein etter fullmakt inngå avtale om at Nomil deklarerar på vegne av verksemda. Ta kontakt med oss for prisar mm. 


Eigne prisar for gips og tau/not:
Grunna store kostander med transport og deponering av desse avfallstypane, er det sett eigne prisar for levering av denne type avfall til gjenbruksstasjonane.


Levering til gjenbruksstasjon pr. m3 eks.mva/inkl mva:

  • Tau og not kr 1164,-/1455,-
  • Gips kr 2575,-/3219,-

For informasjon om andre prisar, ta kontakt med NoMil.

Eidsmona avfallsmottak – prisar etter vekt

Prisar pr tonn pr 01.01.2021

Restavfall til forbrenning usortert 

 2 638,- eks mva / 3 298,- inkl mva

Restavfall til forbrenning sortert 

 2 344- eks mva / 2 930,- inkl mva

Våtorganisk avfall til kompostering

3 474,- eks mva / 4 343,- inkl mva

Trevirke

1 969,- eks mva / 2 461,- inkl mva

Hageavfall

1 969,- eks mva / 2 461,- inkl mva

Papp/papir til gjenvinning

  728,- eks mva /   911,- inkl mva

Metall til gjenvinning

  0,- eks mva / 0,- inkl mva

Asbesthaldig avfall*

 3 644,- eks mva / 4 455,- inkl mva

Gips

2 869,- eks mva / 3 586,- inkl mva

Isolasjon

3 640,- eks mva / 4 550,- inkl mva

Tau og not

4 513,- eks mva / 5 641,- inkl mva

Impregnert trevirke

5 040,- eks mva / 6 300,- inkl mva

*) Farleg avfall – ein må ha med utskrift av elektronisk deklarasjon for å få levere farleg avfall frå næring etter 01.05.16. Evt. kan ein overføre fullmakt til Nomil om deklarering. Dette er ei teneste vi tek oss betalt for.


For meir informasjon om prisar ta direkte kontakt med NoMil.