Kasserte fritidsbåtar

I 2017 vart det innført ei ordning for handtering av kasserte fritidsbåtar. Ordninga gjev rett til vrakpant på båten for den som leverer, og i nokre høve er det også kostnadsfritt å levere båten til mottak.

Små fritidsbåtar
Som små fritdsbåtar reknar ein: fritidsbåtar som er mindre enn 15 fot/4,57 m, og som ikkje har innanbords motor (t.d. robåt, kajakk, kano, jolle). Desse kan leverast kostnadsfritt til Nomil sine gjenbruksstasjonar, i samsvar med Avfallsforskriften kap 2. 

Større fritidsbåtar
Fritidsbåtar inntil 30 fot, og som maksimalt veg 3 tonn, kan leverast til Nomil sitt hovudanlegg i Gloppen eller til gjenbruksstasjonen i Vedvik. Vi driftar her mottak på vegne av Viking gjenvinning. Levering av båtar i denne kategorien kan berre gjerast etter avtale på førehand. Du må sjølv transportere båten til mottaket, men sjølve leveringa er kostnadsfri. Båtar som er større og/eller tyngre enn 30 fot/ 3 tonn leverast direkte til Viking gjenvinning, men det er ikkje kostnadsfritt å levere desse. Ta kontakt med Viking gjenvinning om du har spørsmål til ordninga, eller ikkje kan levere båten til mottak sjølv. 

Vrakpant
Den som leverer kassert fritidsbåt til avfallsmottak kan hente ut ein vrakpant frå Miljødirektoratet. Dette gjeld både for små og store fritidsbåtar. Ved levering av båten fyllast det ut eit skjema der Nomil stadfestar at båten er levert til godkjent mottak. Skjemaet brukast til å søke om utbetaling av vrakpant gjennom Miljødirektoratet sitt søknadssenter.

Meir informasjon om ordninga, finn du Miljødirektoratet sine heimesider.

Her kan du laste ned skjemaet som du skal ha med ved levering.

Kva skjer med båten?
Båtane som Nomil tek i mot vert levert til Vikting gjenvinning sitt anlegg på Godøya, utanfor Ålesund. Då ordninga med vrkapant vart innført, var Viking eit av to anlegg i Noreg, som hadde godkjenning til å ta i mot båtar til gjenvinning.