Kvar vert avfallet av?

Måten vi handterer avfall har endra seg mykje. Avfall er ikkje lenger noko vi kvittar oss med og som vi kastar på søppelfyllinga. Det er ein ressurs som vi kan gjenvinne til nye råvarer eller energi. 

Avfallet vårt har ein verdi, og ved sortering av avfallet aukar vi verdien. Denne verdiauka startar i heimen, hos abonnentane våre. God sortering legg til rette for god gjenvinning av avfallet, noko som igjen er bra for miljøet!

Målet er at mest mogeleg av avfallet skal materialgjenvinnast. det avfallet som ikkje eignar seg til materialgjenvinning, vert sendt til forbrenning og energigjenvinning. Energien frå forbrenningsprosessen vert brukt til fjernvarme eller til produksjon av elektrisitet.

Under ser du kva som skjer med avfallet du sorterer i dei ulike dunkane og i plastsekken.
Matavfallet vert sendt til kompostering i til SIMAS sitt anlegg i Sogn/Kaupanger. Her vert matavfallet til kompost som blant anna kan nyttast som dekke på skråningar ved vegutbygging.
Papp og papir som vert sortert i dunken med blått lokk vert sortert av Mona Vekst ved NoMil sitt sentralanlegg i  Eidsmona. Papiret vert sendt vidare til Sverige for materialgjenvinning, men pappen vert sendt til Ranheim for gjenvinning til emballasjepapp blant anna til fiskeriindustrien. Returkartongen vert gjenvunnen gjennom ordninga til Grønt Punkt.
Grønt punkt Norge organiserer gjenvinningsordninga for plastemballasje i heile landet på vegne av plastprodusentane. Plastemballasjen vert sendt til materialgjenvinning i Tyskland gjennom Grønt punkt sine avtaler.
Glas- og metallemballasjen vert sendt til materialgjenvinning i Fredrikstad.
Restavfallet vert sendt til energigjenvinning (forbrenningsanlegg) i Fredrikstad. Ved nokre høver vert avfallet transportert til Sverige for energigjenvinning.