Krav om gjennomsiktige sekkar ved levering av avfall på gjenbruksstasjonen frå 1.mars 2020

Krav om gjennomsiktige sekkar ved levering av avfall på gjenbruksstasjonen frå 1.mars 2020

Frå 1.mars 2020 skal avfall som leverast til gjenbruksstasjonane til Nomil, leverast i gjennomsiktige sekkar. Årsaka er myndighetskrav om auka mottakskontroll ved avfallsanlegga rundt om i landet.

Ved fleire høver vert det levert farleg avfall og asbest i svarte sekkar på gjenbruksstasjonane. Levering av elektronisk avfall, batteri og sprayboksar som restavfall fører til mange brannar i avfallsanlegga. I tillegg kan skjulte metallbitar i restavfallet føre til kostbare skader på utstyr.

Sorteringa av avfallet vert også betre ved levering i gjennomsiktige sekkar, og operatørane på gjenbruksstasjonane har moglegheit til å gjere ein betre jobb, både i forhold til mottakskontroll av avfall og med rettleiing til avfallssorteringa. Faktisk syner plukkanalyser gjort av SIMAS i Sogn, at heile 75% av restavfallet kunne vore sortert!

Avfall som vert levert i svarte sekkar etter 1.mars vert spretta opp for kontroll av innhaldet. Ein kan framleis levere avfall laust på henger eller i bil, då dette avfallet er mogeleg å kontrollere for operatørane.  

Slik som med svarte avfallssekkar, må kundane sjølve skaffe gjennomsiktige avfallssekkar. Sekkane finn ein for sal i dei fleste daglegvarebutikkar.

I fyrste omgong gjeld krav om levering av avfall i gjennomsiktige sekkar berre ved levering til gjenbruksstasjonane våre. Utleverte svarte Nomil-avtalesekkar kan framleis nyttast til framsetting ved restavfallsdunken. Vi får inn nye gjennomsiktige avtalesekkar på lager i løpet av våren.