Bilete av eksempel på glas- og metallemballasje

Kva kan leggast i den raude dunken?

Sjåførane våre som tømmer dunken for glas- og metallemballasje opplev ofte at dei må sette at dunkar grunna feilsortering. Dette betyr at mange abonnentar ikkje får dunken sin tømt. Returordninga gjeld berre for glas- og metall som er emballasje, slik som hermetikkboksar, sylteglas og glasflasker utan pant. At berre emballasje skal inngå i returordninga er lovregulert gjennom avfallsforskrifta.

Sjåførane våre melder frå om at sparyboksar og små gassbrennarar ofte vert lagt i dunken med raudt lokk. Dette er farleg avfall, fordi dei inneheld gass under trykk. Dette MÅ leverast inn til gjenbruksstasjon, eller anna betjent mottak. Det er gratis å levere inn farleg avfall frå husstandane.

Vindauge, keramikk, eldfast glas og drikkeglas dukkar ofte opp i dunkane for glas- og metallemballasje. Dette er materiale som ikkje kan leverast til returordninga. I tillegg øydelegg dette også det resirkulerte materiale då det har andre eigenskapar enn emballasjeglas. Tilsvarande finn vi og ofte kokekar, smijernsgjenstandar og stål i dunken. Dette må leverast til gjenbruksstasjon.

Soteringsplakat for glas- og metallemballasje