Informasjon om renovasjonsordninga

Nomil vil vidareføre den gode renovasjonsordninga som tidlegare har vore i Flora kommune.  Vi er så heldige å få med oss fleire tilsette som tidlegare har arbeidd med renovasjon i Flora kommune, og innbyggjarane i regionen vil difor ikkje merke store endringar i renovasjonsordninga.

Dunkane som står hos kvar enkelt abonnent skal framleis nyttast.

Endringar
Ofte stilte spørsmål
 • Vert det endringar i henteordninga for Flora-regionen?
  Overgangen til Nomil inneber enkelte endringar i henteordninga. Tømmefrekvensen på restavfall vert redusert til kvar 4. veke. Årsaka til dette er at Nomil ynskjer å betre utsorteringa av avfall som kan gjenvinnast hos kvar enkelt abonnent. I løpet av 2020 vil Nomil også innføre henteordning på glas- og metallemballasje, og det vil verte levert  ut dunk for dette. 
 • Vert det endringa i sorteringa av avfallet?
  Nomil har henteordninga for totalt 5 fraksjonar; våtorganisk avfall (matavfall), restavfall, papp/papir og glas-/metallemballasje. I tillegg skal plastemballasje leverast i sekk ved sidan av dunken for papp/papir. Sorteringsinformasjon finn du her.
 • Skal eg framleis nytte dunkane eg har fått utlevert, eller får eg nye?
  Abonnentane i Flora-regionen skal halde fram med å nytte dei dunkane som dei har. I løpet av 1. halvår 2020 vil Nomil levere ut ny dunk for glas- og metallemballasje.
 • Vert det endringar i renovasjonsgebyret?
  Det vert kun små endringar i renovasjonsgebyret for abonnentar med standard abonnement. Gebyrtakstane for renovasjon er like i heile virkeområdet til Nomil. Gebyret vert regulert av Nomil si gebyrforskrift.
 • Vert det endringar i renovasjonsordninga for fritidseigedomar?
  Nei, ordinga for renovasjon for fritidsbustader held fram slik den er.
 • Kan eg heimekompostere?
  Ja, Nomil tilbyr ordning for heimekompostering. Heimekompostering gir rabatt på renovasjonsgebyret, og Nomil har også ei støtteordning for kjøp av godkjente kompostbingar. Les meir om heimekompostering her.
 •